Beleidsplan 2020-2025

(In juli 2000 is het eerste beleidsplan ontwikkeld. Dit beleidsplan dient na 5 jaar opnieuw te worden vastgesteld door de kerkenraad.)

De Doopsgezinde Gemeente Texel bestaat, ultimo 2020, uit 98 leden, 10 belangstellenden, 8 jeugd/jongeren.

Onze gemeente is aangesloten bij de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Ook zijn wij aangesloten bij de DG Noord-Holland (DG-NH) en bij de Ring Noord Holland Noord.

In 2004 zijn we toegetreden tot de Stichting Kerken en Minima Texel. Reeds jaren maken we deel uit van de raad van Kerken Texel, de Raad voor het Zomerwerk en de Interkerkelijke Vrouwencontactgroep Texel.

In onze gemeente zijn actief:

 • 2  zusterkringen
 • broederkring
 • bijbelleesgroep
 • diverse cursussen door de voorganger georganiseerd, zoals Dopers zaaigoed, Rembrandtkring en Studio
 • Praatcafé De Gollards in het verzorgingshuis De Gollards
 • bezoekcommissie
 • bloemengroetcommissie
 • ledencommissie

Voornoemde groepen komen regelmatig bij elkaar.

Maandelijks  komt het Tessels Kerkblad uit, waarin mededelingen en verslagen vanuit onze gemeente staan.. De bezoekcommissie gaat regelmatig bij leden en belangstellenden op bezoek.

Op zondag en op bijzondere dagen worden kerkdiensten gehouden met na afloop meestal koffiedrinken.

Velen zijn betrokken bij onze gemeente, maar toch ………..

 • waarom is in de afgelopen decennia het ledental van onze gemeente teruggelopen ?
 • weet ‘de buitenwereld’ wel wat wij voorstaan, of zijn wij een groep mensen naar binnen gekeerd ?
 • spreekt het Christelijk geloof niet meer aan ?

Op deze vragen en misschien nog wel meer vragen zijn antwoorden te vinden die verklaren ‘waarom‘ .

Deze antwoorden kunnen ons iets leren, maar kunnen ook tot berusting leiden.

Als wij berusten, dan is het maken van een beleidsplan niet nodig. Wij vinden dan steun en betrokkenheid bij de huidige leden van de gemeente. Maar wij dienen te bedenken dat onze gemeente dan langzaam maar zeker weg zakt.

Er zullen mensen zijn die zeggen: “Je kunt wel een plan opzetten, maar het helpt niet. Je roeit tegen de stroom in. Mensen voelen zich niet meer betrokken bij het geloof”.

Dit is een te gemakkelijke conclusie. Het geloof geeft, maar je moet er wel wat voor doen. Vandaar, dat de kerkenraad het belangrijk vindt om tot een hernieuwd beleidsplan te komen.

Beleidsplan

Waar staan we voor:

In artikel 2 van ons reglement staat: krachtens de roeping door God een gemeenschap van mensen zijn die, geïnspireerd door het evangelie vanJezus Christus, God wil dienen.

Wat willen we zijn:

Een enthousiaste, levende, open, uitstralende en aantrekkelijke gemeente.

Beleidspunten:

 • pastoraat
 • vorming
 • toerusting
 • diaconaat
 • evangelisatie
 • zending
 • liturgie
 • kerkdiensten